top of page

Kooperatiflere Özel Danışmanlık Hizmetlerimiz

     Kooperatiflerin Kuruluş İşlemleri, anasözleşmelerinin hazırlanması, anasözleşmelerde bulunması zorunlu olan ve olmayan hususlar, tescil ve ilanuygulamaları,Kurucu Ortakların sorumlulukları,Tüzel Kişilerin kooperatife ortak olmaları, Tüzel Kişilerin Yönetim Kurulu’nda temsiline ilişkin özellik arz eden hususlar,
     
      Anasözleşme değişiklikleri,anasözleşme değişikliğinin kanun ve anasözleşme hükümlerine uygunluğu,anasözleşmedeğişiklikleriningenel kurul gündeminde ilanına ilişkin usuller, anasözleşme değişikliklerinde alınması zorunlu Bakanlık izni, anasözleşme değişikliklerinin genel kurulda oylanması, gerekli nisap oranları
Ortaklık İşlemleri, Kooperatife ortak alma usulleri, ortaklık sıfatının kazanılması, hisse devri ve şekil şartları, Miras yolu ile ortak olma, Yönetim kurulunun ortaklık şartları bakımından inceleme yükümlülüğü
Ortakların Hakları,
     
      Ortakların Sorumlulukları, Sermaye koyma borcu, Aidat ödeme borcu, ortağın ek ödeme mükellefiyetinin bulunup bulunmadığı, Ek ödeme talebinde esaslar, Kooperatif ortaklarının giderlerden sorumluluğu, Kooperatife sonradan ortak olanlardan fark alınıp alınamayacağı, Kooperatifin iflası halinde ortağın sorumluluğu, Kooperatife yeni giren ortağın sorumluluğu, Ortaklıktan çıkma hakkının sınırlandırılması, Kooperatiften ayrılan ortağın sorunluluğu, Ortağın payına haciz konulup konulamayacağı, Ortağın sır saklama yükümlülüğü
Ortaklığın Sona Ermesi, Ortaklıktan çıkma, çıkarılma, parasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen ortaklara gönderilecek ihtarlar ve süreleri, ayrılan ortaklarla hesaplaşma süresi ve esasları, ayrılan ortağa iadesi gereken hak ve alacaklar, ayrılan ortağın alacaklarını talep edeceği zaman,
Kooperatiflerde gelir-gider farkı, Yedek Akçeler, Risturn Dağıtımı ve Özel
     
     Fonlar, Kooperatiflerde gelir-gider farkı, Kooperatif Yedek Akçeleri ve Yedek akçelerin kullanılış esasları, , Risturn dağıtımına ilişkin özellik arz eden hususlar, ortak içi işlemler, Ortak dışı işlemler, Ortak dışı işlemlerden elde edilen gelirlerin ortaklara dağıtımı, Kooperatifin faaliyet konusunun gerçekleştirebilmesi için veya personelleri için özel fonlar kurabileceği, Fonların kullanım şekilleri ve esasları,
Kurumlar Vergisi ve Kurumlar Vergisinden muafiyet, Türlerine göre kooperatiflerin Kurumlar Vergisinden muaf olup olmadığı, Kurumlar vergisinden muafiyetin koşulları, Muafiyetin kazanılması, Muafiyetin kaybedilmesi, Kooperatiflerde Risturn İstisnası, Muafiyetin kaybedilmesi halinde kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis ettirilmesi, Muafiyetin kaybı tarihinden itibaren Kurumlar vergisi beyannamesi ile Ba-Bs Formlarının verilmesi mükellefiyeti
     
      Genel Kurul, Genel Kurulun kooperatifin en yetkili organı olması,Genel kurulun devir ve terk edemeyeceği yetkiler, genel kurul toplantısına çağrı, çağrı şekilleri, Genel kurulu toplantıya çağırmaya yetkili olanlar, Ortakların isteği ile Genel Kurulun toplantıya çağırılması, Genel kurulun Bakanlık veya Mahkeme tarafından toplantıya çağrılması, Olağanüstü genel kurul,
Genel Kurul Gündeminin İlanı, Gündemde bulunması zorunlu unsurlar, Gündemin toplantı çağrısında bulunması zorunluluğu, Gündemin ne zaman ilan edileceği, Gündemin ortaklara tebliğ edilmemesinin hukuki sonuçları, Gündemde olmadığı halde Genel Kurulda görüşülebilecek konular
Genel Kurul Toplantısından Önce Hazırlanacak Belgeler, Hazirun listesinin hazırlanması, Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporunun hazırlanması, Denetim kurulu raporunun hazırlanması, Bilanço-Envanter ve gelir-gider tablolarının hazırlanması, Bütçe ve gelecek yıl tahmini bütçesinin hazırlanması,

      Genel Kurula İlişkin Şekli Şartlar, Genel Kurulun ne zaman toplanması gerektiği, Genel kurulu toplantıya çağırmamanın cezası, Toplantıdan önce temsilci talebinde bulunma zorunluluğu, Genel kurulun nerede toplanacağı, Genel kurulun en az kaç kişi ile toplanması gerektiği, Genel kurullarda karar yeter sayıları, Genel kurul Divanı, Genel kurul tutanağına ilişkin özellik arz eden hususlar, Genel kurul kararlarının tescil ve ilan zorunluluğu, Genel kurul sonrası Bakanlığa verilecek belgeler,

     Genel Kurula ilişkin Haklar, Hangi ortakların genel kurula katılabileceği, oy hakkı, temsile ilişkin hükümler, Genel kurulda oylamaya katılamayacaklar, Yönetim kurulunun ibrası ve ibranın sonuçları, Yönetim kurulunun ibra edilmemesi, Genel kurul Kararlarında aranan nisaplar, Genel Kurul kararlarının geçerlilik şartları, Genel kurul kararlarında muhalefet şerhi, Genel kurul kararlarının butlanı, Kanun ve anasözleşme hükümlerine aykırı genel kurul kararları, Kimlerin genel kurul kararlarının iptalini dava edebileceği, iptal davasının koşulları ve süresi

     Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu üyelerinin atanması ve seçimi, Yönetim kurulu üyesi olabilmenin şartları, Şartları kimin denetleyeceği, Yönetim kurullarında asil ve yedek üyeler, Yönetim kurulu üyelerinin sayısı, Yönetim kurullarının görev süresi, Yönetim kurulu toplantılarının ne zaman ve nerede yapılacağı ve toplantıya davetin kim tarafından yapılacağı, Yönetim kurulunun toplantı ve karar nisabı, Boşalan yönetim kurulu üyeliğinin nasıl doldurulacağı, Yönetim kurullarında görev bölümü, Yönetim kurulu üyelerinin görevleri ve sorumlulukları, Yönetim kurulu üyesinin karara muhalif kalması, muhalefetin sorumluluğa etkisi, Yönetim kurulu kararlarının kanun, anasözleşme ve iyi niyet kurallarına uygun olma zorunluluğu, Yönetim kurulu üyelerinin cezai sorumlulukları, Yönetim kurulunun yetki devri ve murahhas üyelik, Yönetim kurulu üyelerinin mal bildiriminde bulunma zorunlulukları,

     Denetçiler, Seçimi, sayısı, görev ve sorumlulukları, denetçinin istifası, boşalan üyeliğin doldurulması, denetçi raporu ve esasları, Denetçinin inceleme – rapor düzenleme ve sır saklama mükellefiyeti,

      Kooperatif Birlikleri, Üst birliğe üye olmanın zorunlu olup olmadığı, üye olmanın veya olmamanın kurumlar vergisi muafiyetine etkisi, üst birliğin hak ve yetkileri, üst birliğin denetime yönelik yetkileri,

     Kooperatiflerin Dağılması, Kooperatiflerin dağılma sebepleri, Anasözleşme gereği dağılma, ortak sayısının yediden aşağı düşmesi, Genel Kurul kararı ile dağılma, İflas nedeni ile dağılma, Birleşme ve devralınma sureti ile dağılma, Kooperatifin iflası, iflasın esasları ve hukuki sonuçları, İflas davası, İflas kararının tebliğ ve ilanı,

     Kooperatifin Tasfiyesi, Tasfiyenin koşulları,Tasfiye kurulu, tasfiye kurulu üyelerinin hukuki ve cezai sorumluluğu, Tasfiyenin etkileri, Ortakların sorumluluğu, Tasfiye işlemlerinin yürütülmesi, Tasfiyenin ilanı, tasfiye mamelikinin paylaştırılması

     Bakanlık Denetimi, Bakanlığın denetime ilişkin yetkileri ve Bakanlığın talimat verme hakkı, Bakanlığın Yönetim kurulu ve üst düzey yetkililerin görevlerine tedbirenson verme hakkı,
Kooperatifler Kanunun 98. Maddesi çerçevesinde Türk Ticaret Kanununa yapılan atıf, Kooperatifler kanununda hüküm bulunmayan hallerde Türk ticaret kanununun anonim şirkete ilişkin hükümlerinin kooperatifler hakkında da uygulanabilmesi,

     Kooperatif Yöneticilerinin 1163 sayılı yasanın 62. Maddesi ile ek hükümleri çerçevesinde cezai sorumlulukları

bottom of page